ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   
  ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) ต้องยื่นยันรายวิชาในระบบภายในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 หากไม่ยืนยัน รายวิชาที่มหาวิทยาลัยลงข้อมูลให้จะลบออกจากระบบทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-352000-29 ต่อ 1111
   
  ด้วยทางมหาวิทยาลัยได้จัดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 นั้น เพื่อให้การจองรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงกำหนดเวลาเปิด - ปิดระบบจองเฉพาะนักศึกษาภาคปกติปี2557เป็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00น. ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 24.00น.
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 งานทะเบียนเรียน อ่าน
2 การยืนยันรายวิชา ภาคปกติ (รหัส 56 55 54 และ 53) งานทะเบียนเรียน อ่าน
3 กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักศึกษา กศ.บป. ทุกรุ่น ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1/2557 งานทะเบียนเรียน อ่าน
4 การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 งานทะเบียนเรียน อ่าน
5 การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคปกติ (รหัส 56 55 54 และ 53) ภาคการศึกษาที่ 1/2557 งานทะเบียนเรียน อ่าน
6 กำหนดการจองรายวิชา กรณี Section เต็ม ภาคเรียนที่ 3/2556 งานหลักสูตร อ่าน
7 กำหนดการขอเปิดรายวิชาเพิ่ม(หมู่เรียนพิเศษ) เทอม 3/2556 งานหลักสูตร อ่าน
8 แจ้งนักศึกษาให้ติดต่อการเงินด่วนที่สุด ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
9 ส่งผลการเรียนหลังกำหนด งานประมวลผลการเรียน อ่าน
10 กำหนดยืนยันการจองรายวิชาภาคปกติ เทอม 1/56 งานหลักสูตร อ่าน
   
 

ขั้นตอนและวิธีการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

 
     
1.   เข้าไปที่หน้าการจองวิชาเรียนเพื่อค้นหาตารางเรียนโดยใช้รหัสรายวิชาเพื่อค้นหาตารางเรียน
     
2.   เมื่อค้นหาแล้วจะปรากฎข้อมูลตารางเรียนที่เปิดสอนในเทอมและปีการศึกษานั้นให้ทำการ คลิก รหัสตารางเรียน
     
3.   เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดตารางเรียนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลหน่วยกิตว่าตรงกับแผนการเรียนหรือไม่แล้วเลือกกลุ่มวิชาที่เรียน
     
4.   คลิก ที่ปุ่มจองวิชาเรียนแล้วระบบจะตรวจสอบตารางเรียนว่าซ้ำกับรายการจองรายการอื่นหรือไม่
     
5.   นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาและยกเลิกรายวิชาที่จองได้(ในกรณียังไม่ยืนยันการจอง)
     
6.   ตรวจสอบการจองรายวิชาก่อนการยืนยันการจอง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสามารถยกเลิกได้ 2 ครั้งต่อ 1 เทอม
     
7.   เมื่อจองรายวิชาเสร็จทุกรายการแล้วให้ไปยืนยันการจองที่ วิชาเรียนที่ลงทะเบียนจองแล้ว
     
8.   เมื่อยืนยันการจองรายวิชาเรียนแล้วให้ คลิก ที่ปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน
     
9.   นำใบแจ้งยอดชำระไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ ธนาคารที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
     
10.   การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว
     
   
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352000 ต่อ 1111